Energetický audit

Energetický audit 

Cieľom energetického auditu je analýza spotreby energie a návrh súborov opatrení, ktorých realizácia vedie k energetickým a finančným úsporám.

 

Definícia energetického auditu

Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Výstupom z energetického auditu je písomná správa.

 

V zmysle zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti 

 • Energetický audit vyplýva zo zákona o energetickej efektívnosti. V zákone sú uvedené požiadavky a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov elektrickej energie a zdrojov tepla. V zákone sú uvedené požiadavky na spotrebiteľa energie.
 • Nadobudol platnosť 1.12.2014.
 • Povinnosť zabezpečiť energetický audit - veľké podniky.
 • Veľký podnik - podnik zamestnávajúci viac ako 250 osôb a ročný obrat presahuje 50 mil. € / alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. €.
 • Mikropodnik, malý a stredný podnik - možnosť financovania prostredníctvom podporných programov.
 • Prvý termín vykonania EA do 31.12.2015 a následne v intervale každé 4 roky.
 • Zavedenie ISO 50001:2011 - systém energetického manažérstva, ISO 14001:2004 systém enviromentálneho manažérstva je alternatívnou náhradou splnenia zákonnej povinnosti energetického auditu.

 

Obsahom energetického auditu je:

 • určenie predmetu energetického auditu
 • posúdenie a zhodnotenie skutkového stavu - energetická bilancia
 • návrhy opatrení na zníženie spotreby energie
 • možnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie
 • ekonomické a enviromentálne posúdenie navrhovaných opatrení

 

Vrátiť sa hore

Energetický audit budovy

Vysoké prevádzkové náklady v starších budovách sú vzhľadom na ich vek a stav, veľmi ďaleko od hospodárnej prevádzky. Hladanie možných opatrení na jej zlepšenie je zo strany prevádzkovateľa tažko definovateľné, pretože vo vačšine prípadov sú spotreby energetických médií známe iba z faktúr. Náročnosť jednotlvých miest spotreby energie nevieme jednoducho vyčísliť a nájsť tak potenciálne energetické úspory.

Energetický audit je v tomto prípade ideálnym riešením na identifikáciu viditeľných a skrytých nedostatkov hospodárenia s energiou. Počas hľbkovej analýzy sa zozbierajú všetky dosptupné údaje ovplyvňujúce prevádzku a vytvorí sa energetická bilancia skutkového stavu.

 

Výsledkom auditu je súbor odporúčaní na odstránenie nedostatkov, možnostiach využitia energeticky efektívnejších technológií, vrátanie ocenenia ich investičnej náročnosti a určenia návratnosti.

Vrátiť sa hore

Energetický audit priemyselného podniku, areálu

Energetickým auditom získate nezávislý pohľad na hospodárnosť Vášho podniku alebo celého priemyselného areálu.

Zaoberá sa hodnotením objektov z hľadiska tepelno-technických vlastností konštrukcií, vykurovacej sústavy a prípravy TV, chladenia, osvetlenia, merania a regulácie, spotrebičov energie atď.

 

Pomôže Vám zistiť do akej miery sa v jednotlivých odberných miestach energiou plýtva, aké sú možnosti úspor a ktoré opatrenia je vhodné zrealizovať ako prvé.

Základom auditu je dobrá energetická bilancia, ktorá vychádza zo systematicky zozbieraných údajov o spotrebe energie za posledné roky, z projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a ďalších relevantných informáciách o objektoch ich prevádzke, energetických spotrebičoch atď.

 

Návrh opatrení obsahuje koncepčný popis technického riešenia, investičnú náročnosť a návratnosť opatrenia.

 

Opatrenia sa navrhujú na základe investičnej záťaže od beznákladových cez nízkonákladové až po tie s dlhodobejšou návratnosťou.

 

Vďaka auditu získate prehľadnú predstavu o možných úsporách ich investičných nákladoch a návratnosti po realizácii jednotlivých opatrení.

Vrátiť sa hore

Energetický audit, dotácie a fondy

Energetický audit je jednou z podmienok na získavanie dotácií na zvýšenie energetickej efektívnosti využívania energetických zdrojov, zvýšenie podielu spotreby OZE na celkovej spotrebe energie ako aj úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a verejnom sektore.

 

Osobitný dôraz je kladený na zvyšovanie úspor primárnych energetických zdrojov.

 

Energetický audit môže byť základným podkladom na návrh úsporných opatrení, alebo môže vychádzať z projektu vedomej modernizácie objektu.

Jeho cieľom je v každom prípade určenie potenciálu úspor energie v objekte a zníženie emisií.

Vrátiť sa hore

Osvedčenie energetického audítora